Logga OLT

? } ?>

psykisk hälsa
personliga relationer

Under de här 6P-delarna kan du läsa om hur viktigt det är att personalen har en trygg tillvaro både på och utanför sitt arbete.

6P Metoden

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett inre tillstånd av mentalt välbefinnande som handlar om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, hanterar väl vardagen med dess problem och vanliga motgångar, använder sina resurser och är delaktiga i samhället.

Psykisk hälsa studeras särskilt inom den så kallade positiva psykologin med fokus på upplevd lycka och nöjdhet, självacceptans, social acceptans, personlighetsutveckling, mening med livet, behärskning av omgivningen, autonomi, goda mellanmänskliga relationer och social integration.

Psykisk hälsa definieras som frånvaron av psykiska problem eller psykisk störning. Det kan innebära svårigheter att hantera stress, ångest, livsförändringar, förluster eller lidanden som hör till ett vanligt liv men även svårare tillstånd såsom anpassningsstörning, utbrändhet, posttraumatisk stressyndrom och depression.

Vi jobbar med terapeutiska verktyg som:

1. Mindfulness
2. KBT
3. ACT
4. EMDR

Personliga relationer

Vi är inte ensamma, vi har människor runt oss överallt. Med vissa skapar vi relationer. Personer i ett förhållande tenderar påverka varandra, dela deras tankar och känslor samt delta i aktiviteter tillsammans. På grund av detta ömsesidiga beroende kommer något som förändrar eller påverkar en medlem i relationen i någon grad också påverka den andra medlemmen. Välfungerande relationer ökar engagemang och minskar stress.

Ett mellanmänskligt förhållande är det utbyte som finns mellan två eller flera parter eller mellan grupper av personer. Dessa relationer kan vara baserade på känslor, sympati eller någon annan typ av sociala engagemang eller affärsförhållanden.

Relationer är ofta avgörande när företag gör affärer, viktiga för en lyckad affärshandling. Om ett företag ska bygga långsiktiga och stabila relationer med sina kunder är personliga kontakter viktigare än vad man tror och dynamiken i relationen är nödvändig om man vill uppnå ett långsiktigt lyckat samarbete.

Vi jobbar med psykoterapeutiska verktyg som:

1. KBT individuellt och/eller i grupp
2. ACT individuellt och/eller i grupp

Ge personalen stöd i livets olika delar och uppnå dina mål.

ONE LIFETIME Läkarmottagning

Terapier - Kliniska prövningar - Medicinska bedömningar - Föreläsningar

Copyright © 2014 - 2021 - M Markevind AB, Drottninggatan 9, 541 50 Skövde

Tel: +46 (0)73-079 60 06 - Fax: +46 (0)500-41 03 39 - E-post: arbete@onelifetime.se